IMG_0887.jpg

SÖZEL BİLDİRİLER

 

ÖNCEDEN KAYIT - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

4 Şubat 2021, Perşembe // 21:40 - 23:00

Bildiri Adı
Konuşmacı
COVID-19 Pandemisine Yönelik Uygulanan Kısıtlama ve Tedbirler Sırasında Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar
Berkan Şahin
COVID-19 Döneminde Uzaktan Yapılan Ebeveyn Eğitimleri Hakkında Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Görüşleri
Zeynep Çam
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde COVID-19 Pandemisi Evde Kalma Döneminde Otizm Semptomları ve İrritabilite İlişkisi
Hasan Ali Güler
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda COVID-19 Öncesi ve Sırasında Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması
İrem Süzen
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı İle Yaşamak: Ailelerin Deneyimleri
Pınar Zengin Akkuş
Otizmli Çocuğu Olan Aileler; Bir Vaka Çalışması
Ömer Samsunlu
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Mehmet Topbaş
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanaklık Düzeylerinin İncelenmesinin Üzerine: Sistematik Derleme
Ceren Taner
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireye Sahip Ailelerin Yaşam Doyumu Araştırması
Tuğba Yaman Keleş
 

CANLI YAYIN - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

5 Şubat 2021, Cuma // 8:45 - 9:45

Bildiri Adı
Konuşmacı
TNF-Alfa Artışı Otistik Özellikler ile İlişkilidir
Simge Aykan
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler, Komorbid Tanılar ve Psikofarmakolojik Tedavilerin Değerlendirilmesi
Semiha Cömertoğlu Arslan
Otizm Tanısı Almış Bireylerin Ailelerinin Aile Yaşam Doyum Düzeyleri, Psikolojik İyi Oluşları ve Demografik Değişkenlerinin İncelenmesi
Davut Kılınç
‘Otizm’ Temalı Aile Eğitimi Programının Tasarlanması
Gökhan Gülnar
 

ÖNCEDEN KAYIT - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3

5 Şubat 2021, Cuma // 21:40 - 23:00

Bildiri Adı
Konuşmacı
“Autism Stigma&Amp; Knowledge Questionnaire (Ask-Q)” Otizm Etiketleme ve Bilgi Anketinin Türkçe’ye Uyarlanması: Çalışma Ön Verileri
Hatice Yıldırım Sarı
Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik (ÇÖZGER) Sonrası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Alanında Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar
Sabide Duygu Uygun
OSB’li Çocuklara Etkinlik Çizelgeleriyle Akran Aracılı Uygulamaların Öğretimi
Süleyman Bayram
Öznel Zindelik Ve Depresyon Arasındaki İlişkide Yaşantısal Kaçınmanın Aracılık Rolü
Hakan Öğütlü
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
İrem Süzen
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sorun Davranışların ve Otizm Şiddetinin Cinsiyetlerle İlişkisi
Arzu Çalışkan Demir
Spor Kulüplerine Devam Eden Otizmli Bireye Sahip Ebeveynlerin Spor Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Fatma Özoğlu
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Zorlayıcı Davranışları Üzerine Sosyal Öykülerin Terapötik Etkililiği
Selma Hilal Avcı
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Tedavi Uyumunun Emosyonel Durum İle İlişkisi
Semra Yılmaz
 

CANLI YAYIN - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4

6 Şubat 2021, Cumartesi // 8:45 - 9:45

Bildiri Adı
Konuşmacı
Otizme Eşlik Eden Komorbid Durumların Uyku Kronotipine Yansıması
Hicran Doğru
Otizm Spektrum Bozukluğu ve COVID-19 Araştırmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi
Başak Bağlama
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin COVID-19 Aşısı Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri
Mukaddes Sakallı Demirok
Gelişim Geriliği Olan Çocuklarla Çalışan Özel Eğitim Alan Öğretmenlerinin Özel Eğitimde Pedagojik Müzik Terapi Uygulamalarına Yönelik Düşünceleri
Burak Sağırkaya

ÖNCEDEN KAYIT - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5

6 Şubat 2021, Cumartesi // 21:40 - 23:00

 
Bildiri Adı
Konuşmacı
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Kardeşlerine İlişkin Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
Makbule Sungur
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Ebeveynlerinin Umut, Umutsuzluk Ve Yılmazlık Düzeyleri İle İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
Burcu Uygur Yeşilnacar
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Sosyal Etkileşim Becerilerini Arttırmaya Odaklı Türkiye’de Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Gözden Geçirilmesi
Tuğba Yancı
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Sosyal Öykü Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi
Olcay Horzum
Otizmli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi: Meta Analizi
Kübra Kaya
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitsel Değerlendirme Sürecine İlişkin Rehberlik Araştırma Merkezi Personelinin Görüşlerinin İncelenmesi (Isparta İli Örneği)
Çağrı Giray
Okul Öncesi Öğretmenlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Bilgileriyle Problem Davranışlardan Rahatsız Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yakup Burak
Otizmi Tanımak: Aile Hekimlerinin Çocukluk Çağı Otizmi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Başar Ayrıbaş
Bipolar Bozuklukta Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi
Gülin Özdamar Ünal

ÖNCEDEN KAYIT - SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6

7 Şubat 2021, Pazar // 8:45 - 9:45

 
Bildiri Adı
Konuşmacı
Otizm Spektrum Bozukluğu veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Periferik İnflamatuar Belirteçler ile Serum B12, Folat, Ferritin Düzeylerinin ve Sağlıklı Kontrollerin Karşılaştırılması
Mehmet Karadağ
Otizm Tanılı Hastaların Frajil X Yönünden Değerlendirilmesi
Orhan Görükmez
Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Doğum Mevsimi Bir Risk Faktörü Mü? Bir Üniversite Hastanesi Örneklemi
Miraç Barış Usta
Acil Servise Getirilen Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireylerin Klinik Özellikleri ve Acil Serviste Yaşanan Güçlüklerin Değerlendirilmesi
Selman Yıldırım
Okul Öncesi Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon ve Aripiprazolun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Serkan Güneş
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı İle Polikliniğimizde Takip Edilen Hastaların Kullandığı İlaçların Geriye Dönük İncelenmesi
Arif Önder
Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Belirti Şiddeti ve Eşlik Eden Gastrointestinal Semptomlar Potansiyel Otonomik Disfonksiyon İle İlişkili Olabilir Mi?: Bir Ön Çalışma
Berire Çekin Yılmaz
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Dil Gelişimlerinin ve Otizm Derecelerinin Bir Yıl Süreyle İzlenmesi
İlim Aksu